ENGLISH

admin gửi vào T3, 05/09/2017 - 14:46
*1. Kết quả thi Tiếng Anh [1]*** *2. Kết quả thi Tiếng Pháp [2]* 3. Thông báo và mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi [3] [1] http://pdtsaudaihoc.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/K%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20thi_%C4%90%E1%BB%A3t%201_2017_Ti%E1%BA%BFng%20Anh.pdf [2] http://pdtsaudaihoc.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/K%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20thi_%C4%90%E1%BB%A3t%201_2017_Ti%E1%BA%BFng%20Ph%C3%A1p.pdf [3] http://pdtsaudaihoc.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/Thong%20bao-%20Mau%20don%20phuc%20khao.doc
admin gửi vào T2, 05/08/2017 - 15:05
*Mẫu Hỗ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 [1]* [1] http://pdtsaudaihoc.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/M%E1%BA%ABu_H%E1%BB%93%20s%C6%A1%20x%C3%A9t%20tuy%E1%BB%83n%20nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%20sinh_2017.doc
admin gửi vào T5, 04/06/2017 - 09:36
*Mẫu Hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2017* [1] [1] http://pdtsaudaihoc.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/Mau%20H%E1%BB%93%20s%C6%A1%20x%C3%A9t%20tuy%E1%BB%83n%20nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%20sinh_2017.doc
admin gửi vào T3, 04/11/2017 - 15:09
*Tóm tắt luận án tiến sĩ - Bản tiếng Việt* *Tóm tắt luận án tiến sĩ - Bản tiếng Anh*
admin gửi vào T3, 04/11/2017 - 14:49
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN *PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC*   *THÔNG BÁO * *Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đại, khóa 1, chuyên ngành Toán Giải tích* Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho *nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đại*. Đề tài: *Các hàm (.,W) – chỉnh hình và áp dụng* Chuyên ngành: *Toán Giải tích*;  Mã số: 62.46.01.02 Người hướng dẫn: *PGS.TS. Thái Thuần Quang* Thời gian: *14h00, ngày 21/4/2017* Địa điểm: *Phòng họp B - *Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. *NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN*

Trang